The Economic Trinity

Tanner Thetford preaches on “The Economic Trinity” from Mark 12:35-37, continuing our journey through the Gospel of Mark.

Files
Sermon Audio